Shaffer Antifreeze G12 (-80°C) 1L

Kód: 415
1 hodnocení
Značka: SCHAFFER
98 Kč
Skladem

Shaffer Antifreeze G12 (-80°C) 1L

Detailní informace

Detailní popis produktu

Antifreeze G12/G12+ je koncentrovaná chladicí kapalina, vyrobená na bázi MEG (monoethylen glykol) technologií OAT, bez přítomnosti silikátů, fosfátů a aminů. Po smísení s vodou je připravena k použití jako nezamrzající chladící a teplonosné medium s mrazovou dostupností až -58°C.

Je určena především pro chlazení moderních celohliníkových vysoce výkonných spalovacích motorů s požadavky na antikavitaci. Jedná se o většinu spalovacích motorů, vyrobených po roce 2000. Tabulka ředění: Antifreeze G12+ voda bod tuhnutí 1 + 1 -37°C 2 + 3 -27°C 1 + 2 -17°C

NORMY A SPECIFIKACE:

VW TL 774 D/F (G12/G 12+); AFNOR WFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4656; ASTM D4985;BS 6580; JASO M325; JIS K2234; NATO S-759; Önorm V5123; SAE J1034; Cummins IS series & N14; Mercedes-Benz MB 325.3; Detroit Diesel Power Cool Plus;Deutz-Motor 0199-99-1115; Deutz-MWM 0199-99-2091; Lancia Fiat 9,55523; Iveco standard 18-1830; Ford WSS-M97B44-D; Jaguar CMR 8229; Jaguar WSS-M97B44-D; Opel-GM GM6277M; Saab 6901 599; John Deere JDMH5; Komatsu 07.892 (2001) MAN 324 typ SNF; Mazda MEZ 121C; Porsche TL-774 D/F (G 12); PSA B 715110; Renault RNUR 41-01-001/S TypeD; Renault R.V.I. 4101001; Scania TB 145; Scania TI 2-98 08 13 TB; Liaz 61-0-0257

Ředění:

Antifreeze G12+          voda         bod tuhnutí

     1               +            1                -38°C

     2               +            3                -27°C

     1               +            2                -17°C

Bezpečnostní informace:
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky - Ethan-1,2-diol; Tetraboritan sodný, dekahydrá

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P330 Vypláchněte ústa. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: